Zapraszamy do rekrutacji przedsiębiorców z sektora MŚP z Województwa Łódzkiego do udziału w misji gospodarczej dla branży kosmetycznej do Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) w ramach projektu „LODZKIE GO!
Nowe rynki dla kluczowych branż Województwa Łódzkiego", w ramach RPOWŁ na lata 2014-2020.

Misja gospodarcza odbędzie się w dniach 29.10-03.11.2022 r.
Wyjazd na misję połączony jest z udziałem w targach Beautyworld Middle East 31.10 – 02.11.2022r.

Rekrutacja jest skierowana do firm, które spełniają łącznie poniższe warunki:

a) posiada status podmiotu zarejestrowanego we właściwym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Rzeczypospolitej Polskiej (CEiDG/KRS),

b) posiada status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy tj.

• Mikrofirma to przedsiębiorstwo, które zatrudnia od 1 do 9 pracowników. Jej obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

• Mała firma to przedsiębiorstwo, które zatrudnia od 10 do 49 pracowników. Jej obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro.

• Średnia firma to przedsiębiorstwo, które zatrudnia od 50 do 249 pracowników. Jej obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 50 milionów euro.

c) posiada siedzibę lub stałe miejsce wykonywania działalności na terenie województwa łódzkiego,

d) posiada wystarczający potencjał kadrowy umożliwiający uczestnictwo w misji gospodarczej i samodzielną prezentację oferty przedsiębiorstwa w języku angielskim w trakcie spotkań z potencjalnymi partnerami zagranicznymi,

e) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym tematyką targów Beautyworld Middle East (wpisują się profilem działalności w sekcje produktowe określone przez organizatora targów – Messe Frankfurt Middle East GmbH),

f) oferuje produkty/usługi, które nie podlegają wykluczeniu z możliwości ubiegania się o pomoc publiczną na udział MŚP w targach (Rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014) oraz pomocy de minimis (Rozporządzenie Komisji UE nr 1407/2013).

W celu wzięcia udziału w rekrutacji należy wysłać swoje zgłoszenie za pomocą formularza zgłoszeniowego.

W celu wysłania poprawnego zgłoszenia należy: a) wypełnić pola obok,
b) pobrać i wypełnić plik
pn. Załącznik nr 1 do Regulaminu_Formularz Zgłoszeniowy oraz dołączyć go do wysyłanego zgłoszenia,
c) pobrać i wypełnić plik pn. Załącznik nr 1 do Umowy o dofinansowanie_formularz info o pomocy de minimis oraz dołączyć go do wysyłanego zgłoszenia.
Przesłane pliki muszą być czytelnie wypełnione oraz podpisane (podpis tradycyjny lub elektroniczny).

Formularz zgłoszeniowy

PLIKI DO POBRANIA


Warning: Undefined array key "tooltips_position_tablet" in /home/berm2018ry/ftp/berm-new/wp-content/plugins/powerpack-lite-for-elementor/modules/buttons/widgets/buttons.php on line 1228

Warning: Undefined array key "tooltips_position_mobile" in /home/berm2018ry/ftp/berm-new/wp-content/plugins/powerpack-lite-for-elementor/modules/buttons/widgets/buttons.php on line 1229
Komplet wszystkich dokumentów jako spakowane archiwum.zip
Komplet dokumentów do pobrania rozpakowania podpisania i odesłania poprzez załącz wniosek - może być również jako archiwum zip
Regulamin rekrutacji
Zał. nr 1 do Regulaminu_ Formularz zgłoszeniowy
Zał. nr 1 do Umowy o dofinansowanie_ Formularz inf o pomocy de minimis
Zał. nr 2 do Regulaminu_Kryteria wyboru
Zał. nr 2 do Umowy o dofinansowanie_ Zaświadczenie
Zał. nr 3 do regulaminu rekrutacji_Wzór_ Umowy o dofinansowanie
Zał. nr 3 do Umowy o dofinansowanie_Regulamin uczestnictwa
Zał. nr 4 do Umowy o dofinansowanie_ klauzula RODO
Zał. nr 5 do Umowy o dofinansowanie_Oświadczenie uczestnika wyjazdu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, poddziałanie II.2.2. Promocja gospodarcza regionu.