POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ORAZ O PLIKACH COOKIES

Poniżej przedstawiona została informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez BERM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000389175, której akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziale Gospodarczym KRS, o numerze NIP: 8992722165, REGON 021546174, adres e-mail: rodo@berm.pl; nr tel.: 790 260 055, dalej: „BERM”.

 

Wobec tego, że może istnieć wiele przyczyn, dla których BERM przetwarza Państwa dane osobowe poniższa klauzula informacyjna jest stosunkowo rozbudowana.

 

Przede wszystkim jednak chcemy podkreślić przysługujące Państwu prawa dotyczące danych osobowych: o ile obowiązujące regulacje prawne nie stanowią inaczej, mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (w przypadku jej udzielenia), jak i do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych. Zakres tych uprawnień może się różnić w zależności od przyczyn i celów, dla których BERM przetwarza Państwa dane.

 

Jeśli chcą Państwo skorzystać z wyżej opisanych praw lub mają Państwo do nas jakiekolwiek pytania związane z Państwa danymi osobowymi i ich przetwarzaniem czy też z plikami cookies, prosimy o kontakt korespondencyjny (ul. Wiśniowa 40B lok. 17, 02-520 Warszawa) lub drogą e-mail na adres: rodo@berm.pl.

 

A.


PEŁNA TREŚĆ KLAUZULI INFORMACYJNEJ:

 

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO”, poniżej przedstawiamy informację na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez BERM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (m.in. w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://www.berm.pl/, zwaną dalej: „Witryną”) oraz informacje na temat plików cookies:

 

 1. Administrator Państwa danych osobowych

 

Administratorem Państwa danych osobowych będzie: BERM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000389175, której akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziale Gospodarczym KRS, o numerze NIP: 8992722165, REGON 021546174, adres e-mail: rodo@berm.pl; nr tel.: 790 260 055, dalej: „BERM”.

 

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych różnią się w zależności od tego, w jakim charakterze i z jakiego powodu BERM przetwarza Państwa dane osobowe. Poniżej wskazano najważniejsze podstawy i cele przetwarzania danych osobowych

 

 • przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z Witryny BERM

 

Jeżeli korzystają Państwo z Witryny BERM – Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia Państwu korzystania z tej Witryny. Korzystanie przez Państwa z Witryny umożliwia BERM przekazywanie Państwu informacji przede wszystkim o działalności i doświadczeniach oraz osiągnięciach BERM, co stanowi uzasadniony prawnie interes administratora danych i jest podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wskazaną w art. 6 ust. 1 pkt f RODO. Niewątpliwie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa związanego z funkcjonowaniem Witryny jest również uzasadnionym prawnie interesem BERM, dla którego mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe. Przypomnieć należy, że posiadanie przez BERM Państwa danych osobowych nie jest wymogiem prawnym ani umownym, jednakże jest konieczne, aby mogli Państwo w pełni poprawnie korzystać z Witryny. Przetwarzane dane umożliwiają odwiedzającym pobieranie informacji z serwerów Witryny, zapewniają poprawne funkcjonowanie Witryny, a także bezpieczeństwo danych należących do BERM.

 

W przypadku skorzystania przez Państwa z dostępnego na Witrynie formularza kontaktowego BERM będzie przetwarzał Państwa dane przede wszystkim, aby obsłużyć odpowiedź na pytania i prowadzić kontakt z Państwem. W takiej sytuacji podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie również uzasadniony prawnie interes BERM (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).

 

 • przetwarzanie danych w związku ze świadczeniem usług

 

Jeżeli BERM pozyskał Państwa dane osobowe w związku ze świadczeniem usług (np. na Państwa rzecz, na rzecz podmiotów/osób, w których są Państwo zatrudnieni) – wówczas Państwa dane będą przetwarzane w celu świadczenia tych usług. W takim przypadku Państwa dane osobowe przetwarzane są na następujących podstawach prawnych:

 1. 6ust. 1 pkt b RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest ono niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – taką umową jest umowa o świadczenie usług zawarta z Państwem lub z inną osobą;
 2. 6ust. 1 pkt c RODO, które przewidują, że przetwarzanie danych osobowych jest legalne, gdy na takie przetwarzanie zezwalają szczególne przepisy prawa – takimi przepisami są np. przepisy prawa podatkowego lub przepisy o rachunkowości;
 3. 6ust. 1 pkt f RODO, który przewiduje, że przetwarzanie danych osobowych jest legalne, gdy jest niezbędne z uwagi na uzasadniony interes BERM jako administratora, polegający w szczególności na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń;

 

 • przetwarzanie w związku z zawartą lub mogącą zostać zawartą umową

 

Jeżeli BERM pozyskał Państwa dane osobowe w związku z zawartą lub mogącą zostać zawartą umową (np. o pracę lub cywilnoprawną) – wówczas wykonanie lub zawarcie tej umowy jest celem przetwarzania Państwa danych osobowych. W takim wypadku podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 pkt b RODO, który przewiduje, że przetwarzanie danych osobowych jest legalne, jeżeli jest ono niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a także realizacja obowiązków prawnych ciążących na BERM jako administratorze Państwa danych (art. 6 ust. 1 pkt c RODO), np. w związku z koniecznością dokonywania rozliczeń podatkowych, ZUS itd.

W takiej sytuacji posiadanie przez BERM Państwa danych osobowych co do zasady będzie wymogiem umownym lub prawnym, a bez Państwa danych osobowych zawarcie lub wykonywanie umowy może okazać się niemożliwe.

 

 • przetwarzanie na podstawie udzielonej zgody

 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych może być również udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a RODO). W takim przypadku przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody. Wycofanie przez Państwa zgody jest bezpłatne i możliwe w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dodatkowo wskazać należy, że niezależnie od okoliczności i podstawy przetwarzania Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w ramach profilowania.

 

 1. Okres przechowywania Państwa danych

 

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonywania opisanych powyżej czynności i niestety, nie jest możliwe podanie jednego, konkretnego okresu przetwarzania Państwa danych. Jeżeli kwestia ta budzi Państwa wątpliwości, to bardzo prosimy o kontakt bezpośredni z BERM.
Niemniej Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane dłużej, niż jest to wymagane lub dozwolone na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. Podmioty, którym możemy przekazać Państwa dane

 

Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie lub innym odbiorcom danych, w szczególności współpracującym z BERM biurom rachunkowym lub firmom informatycznym. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO. Gdyby jednak okazało się to konieczne lub uzasadnione, przekazanie Państwa danych do państwa trzeciego odbędzie się zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

 1. Prawa, jakie przysługują Państwu w stosunku do Państwa danych

 

O ile obowiązujące regulacje prawne nie stanowią inaczej, mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z ww. praw lub mają Państwo do nas jakiekolwiek pytania związane z Państwa danymi osobowymi, prosimy o kontakt bezpośredni, korespondencyjny (ul. Wiśniowa 40B, lok. 17, 02-520 Warszawa) lub drogą e-mailową na adres: rodo@berm.eu

 

 1. Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Informujemy ponadto, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

B.

 

PLIKI COOKIES


W celu świadczenia przez BERM najwyższej jakości usług, ale także na potrzeby ułatwienia korzystania z Witryny i spowodowania, aby była ona bardziej przyjazna dla korzystających z Witryny niniejsza Witryna używa plików cookies.

 

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez Witrynę na komputerze, telefonie lub jakimkolwiek innym urządzeniu końcowym korzystającego, zawierający dane na temat korzystania przez korzystającego z tej Witryny.

 

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym korzystającego z Witryny pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest podmiot zarządzający Witryną – czyli BERM.

 

Pliki cookies zawierają adres IP, typ wykorzystywanej przeglądarki, język, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcę usług internetowych, informację o czasie i dacie, lokalizacji, informacje przesyłane do Witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 

Witryna nie zbiera w sposób zautomatyzowany żadnych innych informacji, poza informacjami zawartymi w plikach cookies.

 

BERM nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe nieznajdujące się w domenie internetowej Witryny, do których odnośniki znajdują się w Witrynie.

 

Jeżeli wprowadzimy ważne zmiany do niniejszej Polityki otrzymacie Państwo stosowną wiadomość w postaci okna dialogowego (tzw. pop-up) w naszej Witrynie, które będzie wyświetlane przez odpowiedni czas przed i po wprowadzeniu ww. ważnych zmian.

 

W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki – ustawienia przechowywania plików cookies można zmieniać w ustawieniach przeglądarki internetowej zainstalowanej na urządzeniu końcowym osoby korzystającej z Witryny. Domyślnie przeglądarki internetowe dopuszczają przechowywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Zmiana ustawień plików cookies może wpływać na sposób użytkowania z Witryny.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zapraszamy!

Zapoznaj sIę Z E-bookiem
O Chat GPT 4

Poznaj dzięki BERM wspaniałe funkcje Chatu GPT 4
od
OpenAI lub zapoznaj się z NASZĄ OFERTĄ